Nyhetsarkiv

Fysioterapi ved benamputasjon

Design uten navn (9)-1
Bilde venstre: Elisabeth Bø. Foto høyre: Stefan Schweihofer/Pixabay

Gjennom Fysiofondets stipend til kvalitetssikringsprosjekt er det ved Oslo universitetssykehus (OUS) utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre for fysioterapi ved benamputasjon i akuttfasen.

Bred deltakelse
Flere seksjoner for fysioterapi ved OUS har deltatt. Arbeidsgruppa i prosjektet var sammensatt av fysioterapeuter fra ortopedisk klinikk, kreftklinikken og medisinsk klinikk, og ble ledet av Elisabeth Bø. I sluttrapporten fra prosjektet forteller hun om bakgrunnen:
 
- Det eksisterer pr i dag ingen fysioterapiprosedyrer eller påbegynte og planlagte fagprosedyrer innen dette emnet. Benamputerte pasienter behandles ved flere seksjoner i OUS. I 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med fysioterapeuter ved alle lokasjonene ved OUS som behandler pasienter med benamputasjon i akuttfasen. Arbeidet førte frem til en retningslinje – Fysioterapi ved benamputasjon, OUS – godkjent i april 2015, som ble styrende for fysioterapibehandlingen til denne pasientgruppen. Denne retningslinjen baserte seg på gjeldende praksis på det tidspunktet, men det ble ikke utført litteratursøk. Retningslinjen ble derfor ikke klassifisert som kunnskapsbasert og kunne da heller ikke ligge på NIVÅ1 (klinikkovergripende) i e-Håndboka. Løsningen ble at hver seksjon la det på sitt nivå 2. Det ble dessverre ikke laget noen bindende plan for oppdatering. Dette har ført til at noen seksjoner har oppdatert bare sin versjon, andre har ikke oppdatert og noen igjen har slettet den fra sitt nivå.

Bø beskriver hvordan kvalitetssikringsprosjektet kan ha betydning for mange institusjoner: 
  
- Hovedmålet var å utvikle en kunnskapsbasert fagprosedyre gjeldende for hele OUS (Nivå 1) slik at pasienter får kunnskapsbasert behandling uavhengig av klinikk og avdeling. Primær målgruppe var fysioterapeuter ved OUS som behandler benamputerte i akuttfasen. Sekundært vil denne retningslinjen kunne brukes av alle landets sykehus, kommuner og relevante institusjoner som har denne pasientgruppen.

Resultat
Arbeidet ble gjennomført i en bred og omfattende prosess:  

- Anbefalinger i ferdig retningslinje er utarbeidet på bakgrunn av forskningslitteratur, ekspertuttalelser, intern høringsgruppe ved OUS og nasjonal ekstern høringsgruppe inkl. nasjonalt amputasjonsnettverk. Arbeidsgruppen diskuterte seg frem til konsensus ut fra en kunnskapsbasert arbeidsprosess. Fagprosedyren ble så sendt på høring eksternt. Tilbakemeldingene ble gjennomgått og vurdert, og gav grunnlag for å gjøre noen endringer i fagprosedyren.

Prosjektleder Bø forteller videre at prosedyren i stor grad støtter dagens praksis i OUS:

- Dette vil være med på å fremme bruken av den. Noen av anbefalingene er mer konkrete og tydelig enn tidligere, som trolig fremmer bruk. Men dette kan utfordre nødvendige individuelle tilpasninger. Sykehusoppholdet for denne pasientgruppen varierer i tid og omfang ut ifra årsak, behandling og potensial for rehabilitering. Mange pasienter vil også få et rehabiliteringsopphold til protesebruk i OUS, ved enhet for rehabilitering, Aker. Deretter vil mange pasienter trenge oppfølging fra fysioterapeut i primærhelsetjenesten. En kunnskapsbasert beskrivelse av fysioterapi i akutt- og rehabiliteringsprosessen vil også være nyttig for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Bredt tilgjengelig 
Retningslinjen er nå tilgjengelig i e-Håndbok, også utenfor OUS. Prosedyren er presentert internt for flere relevante grupper ved OUS og utenfor, inkludert det forholdsvis nyoppståtte landsdekkende nettverket «Amputasjonsnettverket i Norge», avslutter Bø.

Fysiofondet gratulerer med vel gjennomført prosjekt! Vi ønsker samtidig Elisabeth Bø lykke til med videre fondsstøttet arbeid med prosjektet FIRST-Oslo Long-term Follow-up – om fokusert, intensiv, repetitiv skritt-trening etter hjerneslag. Her gjør hun og kolleger en langtidsoppfølging hvor de ser på pasientenes funksjon i løpet av 12 måneder etter hjerneslag.

Fra 1.januar er det på nytt mulig å søke om Fysiofondets stipend til kvalitetssikringsprosjekt