Nyhetsarkiv

37 søknader er mottatt  til fristen 1. september

Design uten navn (41)Foto: Engin Akyurt 

1.september gikk fristen for å søke fire av våre stipendkategorier ut. Vi har mottatt 37 søknader med gode prosjektidéer. Søknadene skal først vurderes av fagkomité. Deretter skal styret gjøre sin vurdering og fatte vedtak. Svar kommer rundt 1. desember. Vi ønsker alle søkerne lykke til!

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)
I denne kategorien er det kommet 23 søknader. Stipendet går til
doktorgrads-/postdoktor-/forskerprosjekt. Det skal styrke fysioterapeuters forskningskompetanse og man søker på vegne av en forskningsinstitusjon. Omfanget er fire årsverk til ph.d.-stipendiat eller postdoktor-/forskerstilling på postdoktorgradsnivå, inkl. ett årsverk til arbeidsplikt.

Stipend til forskningsprosjekt 
Her er det kommet inn 5 søknader. Stipendet skal gå til prosjekter som bidrar til å styrke fysioterapeuters etter- og videreutdanning, øke kunnskap og dokumentere effekt, nytte og teoriutvikling i fysioterapi. Forskningsprosjektet skal produsere selvstendige resultater i løpet av ett årsverk. Søker må ha doktorgrad.

Stipend til formidlingsprosjekt 
I denne kategorien har vi fått 6 søknader. Stipendet skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis. Målgruppen kan være andre fysioterapeuter, myndigheter, pasienter eller tverrfaglige samarbeidspartnere. Midlene brukes til å skrive artikler basert på gjennomført prosjekt, kasusrapport eller systematisk oversikt fra praksisfeltet, prosjektarbeid eller forskning. Det kan søkes om inntil tre månedsverk som kan fordeles over inntil ett år. 

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt 
Det er kommet inn 3 søknader. Stipendet skal brukes til systematisk dokumentasjon av fysioterapeuters virksomhet og til systematiske tiltak for forbedret praksis, økt kunnskap og styrking av fysioterapeuters etter- og videreutdanning. Prosjektet skal styrke kvaliteten av fysioterapitjenesten ved å implementere eksterne krav eller gjeldende fagkunnskap. Det kan søkes om inntil fire månedsverk, ev. fordelt over inntil ett år. 

Har du lyst til å søke?
Neste utlysning åpner 1.januar 2024 med søknadsfrist 1.mars 2024. 
Les mer om de ulike kategoriene her.
Alle søknader sendes i søknadsportalen.