Nyhetsarkiv

Arbeidsperspektivet i behandling av muskel- og skjelettplager

Arbeid og helse
Bilde: f.v. Tove Ask, Liv Heide Magnussen, Tove Dragesund, Nic Eland

Fysiofondet har støttet kvalitetssikringsprosjektet som omhandler fysioterapeuters erfaringer og kompetanse innen arbeid og helse. Teamet har nå publisert sin andre artikkel med bakgrunn i dette prosjektet.

Prosjektet har tittelen: “Physiotherapists' engagement in work ability and return
to work issues of patients with musculoskeletal disorders. A cross‐sectional survey in Norway”. / «Fysioterapeuters engasjement i å vurdere arbeidsevne og problemstillinger knyttet til retur til arbeid for pasienter med muskel- og skjelettplager. En tverrsnittsundersøkelse i Norge”.

Forfattere: 

Tove Ask, førsteamanuensis, PhD. Høgskulen på Vestlandet
Liv Heide Magnussen, professor, PhD. Høgskulen på Vestlandet
Tove Dragesund, professor, PhD. Høgskulen på Vestlandet
Nicolaas Dingeman, Ph.D. Universitetet I Bergen

Slik beskriver de prosjektet sitt:

Arbeid og helse er en nasjonal prioritet i Norge, og helsemyndighetene
etterlyser behandlingstilnærminger som inkorporerer disse perspektivene. Vi
har liten kunnskap om hvordan fysioterapeuter i privat praksis innlemmer arbeidsperspektivet i behandling av pasienter med muskel- og skjelettplager. Gjennom denne studien ønsket vi å få mer kunnskap om dette. 

I 2021 mottok alle 2650 privatpraktiserende medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund en nettbasert spørreundersøkelse som ble besvart av 514 fysioterapeuter. Undersøkelsen inkluderte spørsmål om behandlingsmetoder, kompetanse, og samarbeid med annet helsepersonell for å fremme arbeidsdeltakelse.

I alt 91 % av fysioterapeutene rapporterte at har en viktig rolle i vurdering av arbeidsevne. 75 % er trygge på å vurdere pasientenes arbeidsevne, mens 25 % oppga at de har liten eller begrenset kompetanse på området. 49 % av fysioterapeutene tar ofte kontakt med fastlegen for å diskutere pasientenes arbeidsevne, og 19 % blir ofte kontaktet av fastlegen. Bare 14 % oppga at de blir invitert til å delta på dialogmøter med NAV. 28 % av fysioterapeutene rapporterte at manglende kunnskap om trygdespørsmål er et hinder for å fremme pasientens arbeidsdeltakelse.

Fysioterapeutene mente at økt bruk av standardiserte vurderingsverktøy, bedre kunnskap om trygdespørsmål, og tettere samarbeid med andre fagpersoner kan styrke deres rolle for å fremme arbeidsdeltakelse. For å styrke fysioterapeutens rolle i dette viktige arbeidet, bør arbeid og helse bli et eget fag i bachelor – og masterprogram for fysioterapeuter.

Du kan lese hele artikkelen her