Nyhetsarkiv

Viktige endringer i kriterier for reisestipend

Design uten navn (37)Foto:  Hands off my tags! Michael Gaida

Styret har vedtatt endringer i Fysiofondets reisestipend. Endringene gjelder for tiltak med oppstart f.o.m. 1.januar 2024. 

Arrangør av tiltak 
Fysiofondet tilstreber utlysningskriterier som fører til likebehandling og forutsigbarhet. Fondet støtter kunnskapsbasert etterutdanning, men kan ikke kvalitetssikre alle tilbud. Derfor vektlegges arrangøren av etterutdanningstiltaket. Godkjente arrangører er NFF, NMF, PFF og andre lands fagorganisasjoner for fysioterapeuter, høgskole, universitet, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste i Norge. Samtidig ivaretas og videreføres muligheten til å delta på kongress/konferanse i inn- og utland. 

Fra 1.1.2024 gis det derfor reisestipend til tiltak i disse kategoriene:

•    Etterutdanning arrangert av NFF, NMF, PFF og andre lands
fagorganisasjoner for fysioterapeuter.
•    Etterutdanning arrangert av høgskoler, universitet, spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten, nasjonalt.
•    Utdanninger av kortere varighet som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med mindre enn 30 studiepoeng.
•    Deltakelse på nasjonal/internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter.

Dagens regel med ett stipend til nasjonal etterutdanning og ett stipend til internasjonal kongress pr. år videreføres.

Økning i satser
Sats for overnatting øker fra kr 800 til kr 1000 pr natt.

Maks utbetaling til opphold øker til kr 8000. Og maks utbetaling til reise‐ og oppholdsutgifter for samme tiltak øker derfor til kr 18 000.

Sats for kilometergodtgjørelse øker til kr 3,50 pr. km.

Du kan lese hele den nye utlysningen her
Dagens utlysning finner du her og i søknadsportalen.