Nyhetsarkiv

Femten søknader om stipend til forskning-, formidling- og kvalitetsikringsprosjekt

Design uten navn (7)

1.mars gikk fristen for å søke stipend til forskning-, formidling- og kvalitetssikringsprosjekt ut. Vi har mottatt femten søknader med gode prosjektidéer.

Søknadene skal nå vurderes av fagkomité og deretter skal styret gjøre sin vurdering og vedta hvem som skal få tildeling i denne omgang. Vi ønsker alle søkerne lykke til og informerer om at de kan forvente svar innen 1.juni.

Stipend til forskningsprosjekt 
I denne kategorien er det kommet tre søknader. Stipendet skal gå til prosjekter som bidrar til å styrke fysioterapeuters etter- og videreutdanning, øke kunnskap og dokumentere effekt, nytte og teoriutvikling i fysioterapi. Det skal være korte forskningsprosjekt som kan produsere selvstendige resultater i løpet av finansieringsperioden. Midlene skal gå til inntil ett årsverk som kan fordeles over inntil tre år. Det kan søkes om inntil kr 720 000 + inntil 20% av tilsagnsbeløpet til indirekte kostnader. Søker må ha doktorgrad.

Stipend til formidlingsprosjekt 
Her er det kommet inn åtte søknader. Stipendet skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis. Målgruppen kan være andre fysioterapeuter, myndigheter, pasienter eller tverrfaglige samarbeidspartnere. Midlene brukes til å skrive artikler basert på gjennomført prosjekt, kasusrapport eller systematisk oversikt fra praksisfeltet, prosjektarbeid eller forskning. Det kan søkes om inntil tre månedsverk (ev. fordelt over inntil ett år) og inntil kr 180 000 + ev. midler til veileder. 

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt 
Det er kommet inn fire søknader. Stipendet skal brukes til systematisk dokumentasjon av fysioterapeuters virksomhet og til systematiske tiltak for forbedret praksis, økt kunnskap og styrking av fysioterapeuters etter- og videreutdanning. Prosjektet skal styrke kvaliteten av fysioterapitjenesten ved å implementere eksterne krav eller gjeldende fagkunnskap. Det kan søkes om inntil fire månedsverk (ev. fordelt over inntil ett år) og inntil kr 240 000 + ev. midler til veileder.

Har du lyst til å søke?
Neste utlysning åpner 1.juli med søknadsfrist 1.september 2023. 
Les mer om de ulike kategoriene her.
Alle søknader sendes i søknadsportalen.