Nyhetsarkiv

Endring i fysisk aktivitet hos eldre på hukommelsesklinikk

Design uten navn (8)

Kim Frederik Gundrosen reiste til kongress i Finland for å presentere foreløpige resultater fra sitt masterprosjekt.  

I september i år ble den 19. European Geriatric Medicin Society (EuGMS) avholdt i Helsinki med tema: Healthy ageing in a Changing World. Kongressens hovedfokus passet godt med Kim Frederiks studier på OsloMet; han jobber med en masteroppgave der han ser på endring av fysisk aktivitetsnivå over ett år hos eldre ved hukommelsesklinikk. 

- Jeg er i starten av siste året på masterstudiet i helsevitenskap, spesialisering fysioterapi for eldre personer, og fikk muligheten til å komme på kongress med en poster der jeg beskrev prosjektet mitt og la fram foreløpige resultater. I tillegg til faglig oppdatering ga det meg en mulighet til å vise fram og få diskutert masterprosjektet mitt.

Faglige råd 
EuGMS Congress 2023 fant i år sted Helsinki Expo and Convention Centre i Helsinki. Kim Frederik forklarer at ønsket om å reise til en internasjonal kongress først og fremst handlet om å få et mangfoldig og solid faglig utbytte: 
- Jeg ønsket å delta på EuGMS-kongressen da det er en stor kongress der mange dyktige forskere foreleste om temaer som er relevant for mitt felt, fysioterapi for eldre. I samtale med kongressdeltagere fikk jeg også råd om tilleggsanalyser jeg kan gjøre med dataen jeg har, og tips om noen begrensninger i aktivitetsmålerne som er benyttet, som kan bli aktuelt å trekke frem i diskusjonen.

En aldrende befolkning 
Helsedirektoratet forteller på sine hjemmesider at det i 2030, for første gang, vil være flere eldre enn barn her i Norge, og at folkehelseområdet derfor må ha oppmerksomhet på økt antall eldre i årene som kommer. I tillegg til å utdanne seg innen dette feltet, møter Kim Frederik dette folkehelsetemaet i sitt arbeid på sykehjem og i omsorgsboliger i Moss kommune.

- Det er ingen tvil om at eldrebølgen skaper utfordringer, og selv om det tilrettelegges for at eldre skal mestre livet hjemme så lenge som mulig, er det dessverre slik at en del mennesker på et tidspunkt i livet ikke lenger er i stand til å leve trygge, verdige liv hjemme i egen privat bolig. Utfordringen ser ut til å skape press både på antall plasser og pleieressurser, da kandidatene for plass ikke bare er flere, men typisk også mer syke og skrøpelig enn tidligere. Dette er et stort og komplekst tema, men for tiden jobbes det blant annet med å ferdigstille og bemanne nye omsorgsboliger i Moss Kommune, som et ledd i å imøtekomme behovet i denne omgang, forteller Gundrosen.
 
- Etter å ha jobbet med barn i kommunehelsetjenesten, og toppidrettsutøvere og voksne yrkesaktive på privatklinikk de første seks årene som fysioterapeut, begynte jeg å jobbe på sykehjem i 2015. Det demret raskt hvor mye denne pasientgruppen både trenger og fortjener høy kompetanse rundt seg. Jeg så på et tidspunkt at OsloMet hadde et masterprogram om fysioterapi for eldre personer som så veldig relevant ut, og arbeidsgiver var positiv, så da søkte jeg opptak. 

Inspirasjon 
Reisen til Helsinki har også inspirert til å vurdere videre studier etter masteroppgaven. 
  
- Oppsummert er jeg meget fornøyd med deltakelsen ved EuGMS2023. Jeg har fått faglig oppdatering, gode innspill og masse inspirasjon til å jobbe videre med masteroppgaven. I tillegg til dette har jeg fått innspill og motivasjon fra forskere vedrørende å søke videre Ph.D-studier senere. Det hadde vært fantastisk å kunne jobbe mer med forskning på fysisk aktivitet hos eldre mennesker med kognitiv svikt, men før det i det hele tatt kan bli realistisk må jeg produsere og levere en god mastergradsoppgave til våren, så nå er det opp til meg å levere godt arbeid.

Husk å gjøre som ham og søk om reisestipend til både kurs og internasjonal kongress du også!