Nyhetsarkiv

Helseutfordringer og- ressurser hos musikkstudenter

Design uten navn (39)Bilde: Pexels fra Pixabay/privat

Grete Ege1,2* har gjennom Formidlingsstipend fra Fysiofondet publisert artikkelen "Norwegian music students' perceptions and experiences of challenges and resources for health" sammen med Puleng Gwanzura Ottemöller2 og Bente Frisk1,3

Artikkelen er basert på Eges mastergradsprosjekt (2020-21): «Lyden av musikkstudenters helsefremmende ressurser» som en del av masterutdanning i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved Universitetet i Bergen. Hun forteller at det føles veldig godt at musikkstudentenes erfaringer og refleksjoner rundt utfordringer og ressurser for helse nå blir synliggjort vitenskapelig.

Ege har flere hun gjerne vil takke for samarbeid rundt prosjektet:

- Først og fremst vil jeg takke musikkstudentene som takket ja til å delta. Det ville ikke blitt noe prosjekt uten deres verdifulle bidrag. Jeg er veldig takknemlig for formidlingsstipendet fra Fysiofondet og har hatt et fantastisk samarbeid om prosjektet og artikkelen med Bente Frisk og Fungisai P.  Gwanzura-Ottemöller. Det var også interesse for prosjektet ved flere av musikkutdanningene i Norge. Videre har jeg en stor takk til min gode kollega Marit Hjellestad deltok som co-moderator på alle fokusgruppene. Arbeidsplassen min, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus støttet meg hele veien og la til rette så prosjektet ble mulig.

Slik beskriver hun prosjektet og resultatene:

- Musikkstudenter møter høye prestasjonskrav og kan trenge helsefremmende ressurser for å møte psykiske og fysiske helseutfordringer. Men det er forsket lite på helsefremmende ressurser og helsekompetanse for musikkstudenter. Hensikten med prosjektet var derfor å utforske musikkstudenter på universitetsnivå sine egne erfaringer, opplevelser og meninger rundt helse generelt og deres helserelaterte utfordringer og ressurser knyttet til å utøve musikk på et høyt nivå. I tillegg ble musikkstudentenes forståelse og oppfatninger relatert til helsekompetanse undersøkt. Ved bruk av den salutogene modellen for helse utforsket vi hvordan musikkstudenter kan fremme sin helse og hvilke ressurser de benyttet seg av eller trengte for å møte utfordringer i høyere musikkutdanning.

 - Data ble samlet inn gjennom tre fokusgruppeintervjuer med totalt tretten musikkstudenter fra fem norske høyere musikkutdanninger innenfor genrene folkemusikk, klassisk musikk, jazzmusikk og rytmisk musikk. Tematisk nettverksanalyse ble brukt for å analysere data.

- Funnene viste at prestasjonspress var den viktigste helseutfordringen. Regelmessig fysisk aktivitet, positive relasjoner, sosial støtte og god tilgang til og hensiktsmessige øvingsrom var nøkkelressurser for god helse. Funnene tyder på at musikkstudenter kan ha gode ressurser for helse knyttet til at de viste god virkelighetsforståelse, gode mestringsstrategier og høy opplevelse av motivasjon og mening. Samtidig uttrykte musikkstudentene et behov for at helsekompetanse bør økes hos musikkstudenter og lærere og bli integrert i høyere musikkutdanning i Norge.

Fysiofondet gratulerer med publiseringen og oppfordrer interesserte til å lese artikkelen i Frontiers in Psychology her.

*1: Department of Physiotherapy, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
2: Faculty of Psychology, Department of Health Promotion and Development, University of Bergen, Bergen, Norway
3: Department of Health and Functioning, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway