Nyhetsarkiv

Å styrke sitt kritiske blikk

Design uten navn (35)
Foto: TungArt7/MabelAmber/Alain Audet/Pixabay

Mariana Myrebøe dro fra Oslo til Trondheim for å fordype seg i treningslære. Det ble også en reise i å forstå mer om hvordan hun som fysioterapeut kan reflektere mer rundt egne valg. 

Hun er ansatt i Bydel Østensjø i Oslo kommune og arbeider med å organisere og drive fysisk aktivitet og trening for eldre hjemmeboende personer. Dette inkluderer blant annet opptrening ved funksjonstap etter skade, sykdom eller inaktivitet.

- Sykdomsbildet og utfordringene til brukerne jeg møter er ofte svært sammensatte, og det kan være flere årsaker til funksjonstap. Å finne fram til og evaluere aktuelle tiltak sammen med brukerne er for meg en konstant læringsprosess, forteller hun.

Fordypning og overføringsverdi
Høsten 2020 gjennomførte hun Norsk Fysioterapeutforbunds grunnkurs i treningslære. For å fordype seg ytterligere deltok hun høsten 2023 på oppfølgingskurset Fordypningskurs i treningslære i Trondheim, i regi av samme arrangør. 

Hun forteller at kurset går dypere inn i mange temaer for trening og fysisk aktivitet som er relevant for eldre. Blant annet dose-respons ved trening og belastning, samt psykososiale og fysiske faktorer som kan ligge til grunn for funksjonsbegrensninger og hvordan kartlegge disse nærmere. 

- Det var et særlig fokus på smerte og kartlegging av ulike smertedrivere ved akutt og kronisk smerte, hvordan vurdere funn og utforme og evaluere tiltak basert på funnene, mekanismer og mål med utgangspunkt i ICF (Red: Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, vedtatt av Verdens helseorganisasjon). 

Og selv om flere temaer ikke er direkte relatert til eldre som brukergruppe, opplever hun det som nyttig læring:

- Det er likevel mye kunnskap som er overførbar og som jeg kan bruke for å reflektere rundt aktuelle tiltak for mine egne brukere. 

Økt evalueringsnivå
Myrebøe beskriver varierte arbeidsmetoder gjennom kursoppholdet som teori, diskusjon og praksis i form av gruppearbeid. Gruppearbeidet ga anledning til å diskutere konkrete eksempler og reflektere sammen med kolleger over begrunnelser for valg i møte med den enkelte pasient. Avslutningsvis måtte deltagere levere et refleksjonsnotat basert på en kasus fra egen arbeidshverdag.

- I min besvarelse undersøkte jeg hvilke mekanismer som kunne ligge til grunn for funksjons- og mobilitetsbegrensninger hos en eldre person jeg arbeider med. Jeg vurderte og diskuterte hvilke mekanismer som kunne påvirkes og utformet tiltak og dosering i lys av funnene fra anamnese, funksjonsundersøkelse og brukers mål relatert til ICF.

- Å kunne skrive en kasus basert på egen arbeidshverdag og få tilbakemelding var noe jeg satte særlig pris på - jeg anser det som svært viktig for å fremme læring og refleksjon.

Hun opplever at kurset har styrket hennes evalueringsnivå i møte med pasientene:

- Kurset har totalt sett gitt meg økt innsikt i ulike mekanismer som kan ligge til grunn for funksjonsbegrensning, og mer kunnskap om mekanismer som kan påvirkes gjennom trening/fysisk aktivitet. Jeg har også fått et mer kritisk blikk på vurdering og evaluering av tiltak og dosering for brukere jeg møter i min arbeidshverdag.

Fysiofondet støttet Mariana Myrebøs reise og opphold i forbindelse med kurset, og har tidligere støttet Myrebøes videreutdanning på masternivå. Er du fysioterapeut og ønsker å videreutdanne eller kurse deg? Les mer om Utdanningsstipend og Reisestipend!