Nyhetsarkiv

Fagprosedyre for rehabilitering presentert i Italia

wibe redigert 2Bilde f.v. Hanna Flatås Wibe, Jorunn Føllesdal

Hanna Flatås Wibe og Jorunn Føllesdal presenterte sin tverrfaglige fagprosedyre for rehabilitering ved perifere nerveskader i overekstremiteten på kongress i Italia. Prosedyren ble utarbeidet med støtte fra Fysiofondets stipend til kvalitetssikringsprosjekt. Fondet tildelte også reisestipend til kongressen og til videreutdanning ved universitetet i Lund.

Bakgrunn for fagprosedyrearbeidet 
Perifere nerveskader i overekstremiteten er relativt vanlig og kan forårsake smerte og betydelig redusert funksjon. Ofte rammer nerveskader pasienter i arbeidsfør alder, og i tillegg til potensielle problemer med å utføre daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter, kan det også gi pasientene problemer med å stå i arbeid. 

- Det eksisterte ved arbeidets oppstart ingen kunnskapsbasert fagprosedyre, og vi så et behov for å gjennomgå eksisterende litteratur og samle lokale prosedyrer samt pasienterfaringer. Frikjøp fra Fysiofondet gjorde det mulig for oss å gå i gang med et slikt omfattende arbeid.

Presentasjon og faglig utbytte
- Vi fikk antatt abstract til FESSH-EFSHT* Kongressen i Rimini, Italia i mai 2023. Kongressen var tverrfaglig med leger og terapeuter (fysio- og ergoterapeuter) fra hele Europa, men også andre verdensdeler. Det var veldig spennende å få lov å presentere på en stor, internasjonal fagkongress. Vi hadde fått 15 minutter til disposisjon, og presenterte blant annet bakgrunn for hvorfor prosedyren er viktig, og fremgangsmåten. Hovedfokus var naturligvis resultatene. 

- Selve deltakelsen på kongressen var svært lærerik med et stort faglig utbytte, både når det gjaldt håndkirurgi, og håndterapi. Det var inspirerende å treffe kollegaer, både norske og utenlandske, og knytte kontakter på tvers av fagmiljøer. Det var spennende sesjoner om våken kirurgi, blant annet ved bøyeseneskader hvor de viste videoer fra operasjon. Videre var det svært spennende og nyttige foredrag, for eksempel om TFCC-skader. Vi deltok også på workshops, blant annet for å lære mer om hva man kan se etter for å tolke RTG-bilder. 

wibe redigert
Bilde f.v. Camilla Kindgren, Jorunn Føllesdal, Karoline Ekse Jenssen, Hanna Flatås Wibe

Plan for videre formidling
Wibe trekker frem den bratte læringskurven det medfører å presentere på en internasjonal kongress:

– Neste mål nå er å presentere fagprosedyren på Norsk Ortopedisk Høstmøte i Oslo i oktober. Deretter er vi så heldige at vi er invitert til å presentere arbeidet og prosedyren på Håndterapiseminaret 17.november i Trondheim, i regi av Norsk forening for håndterapi. 

- I fjor la vi fram foreløpig arbeid, status og videre plan på Håndterapiseminaret i Stavanger. Prosjektet mottok mye støtte fra miljøet og terapeutene bekreftet at det var behov og et ønske fra fagmiljøet om kunnskapsbaserte fagprosedyrer. 

Reisestipend til kompetanseheving
Jorunn Føllesdal har i samme periode fått tildelt Fysiofondets reisestipend til kompetanseheving. Hun deltok høsten 2022 og våren 2023 på videreutdanningen “Rehabilitation in Hand Surgery” ved Lund universitet i Sverige:

- Målet med videreutdanningen var å øke egen og avdelingens kompetanse innenfor rehabilitering etter håndkirurgi. «Rehabilitation in Hand Surgery» er en anerkjent videreutdanning, kjent for gode kursledere og dyktige foredragsholdere. Vi var to fysioterapeuter og en ergoterapeut ved ortopedisk avdeling OUS som fikk mulighet til å delta. Hensikten var å bedre det tverrfaglige samarbeidet og gjøre det enklere å videreføre kunnskap til begge fagområder innad i avdelingen. Flere terapeuter fra andre norske sykehus deltok også, og det har allerede gitt resultater med tanke på samarbeid mellom sykehusene. Vi opplever nå at det er enklere å overføre og samarbeide om pasienter.

Føllesdal forteller videre at utdanningen har gitt stort faglig utbytte: 

- Hver samling hadde overordnet fokus på ett tema; anatomi, nerveskader, traumer og revmatologi. På de ulike samlingene har vi fått mulighet til å gå i dybden på temaer som ofte ikke vies nok oppmerksomhet ellers, som for eksempel håndens små muskler. Utdanningen hadde fokus på nyere forskning innenfor hvert av temaene.

- Nerveskade-uken tok for seg behandling av større og mindre nerveskader med internasjonalt perspektiv. Jeg fikk spesielt stort utbytte av denne uken fordi jeg i samme periode var med på å utarbeide den nevnte tverrfaglige kunnskapsbaserte fagprosedyren om rehabilitering av perifere nerveskader i overekstremiteten. 

Internasjonal studentgruppe 
- I forkant av hver samling skulle vi jobbe med en skriftlig innleveringsoppgave hvor vi skulle kritisk vurdere aktuelle utvalgte artikler. Dette førte til mange spennende diskusjoner med andre terapeuter fra større deler av Europa om hvilke kriterier vi mener bør være oppfylt før man forsøker nye intervensjoner og behandlingsprotokoller. Ved at studiet hadde en internasjonal studentgruppe var flere forskjellige tradisjoner innenfor fysioterapi representert, og det ble ofte diskusjon rundt bruk av ulike tiltak og tilnærminger ved behandling av forskjellige diagnoser. Å høre om variasjoner blant legenes restriksjoner ved kirurgi var også spennende og lærerikt, og er med på å danne et grunnlag for intern diskusjon av eget behandlingsforløp fremover.

Videreutdanning gir trygghet og styrker samarbeid
- Personlig opplever jeg å ha hatt stort utbytte av videreutdanningen, og opplever å ha fått ny kunnskap med stor klinisk relevans. Undervisningen var av høy kvalitet innenfor de aktuelle temaene, med mange spennende diskusjoner. Jeg opplever å ha blitt tryggere som terapeut, og at jeg kan bidra inn i klinikken med ny kunnskap. En stor bonus er at samarbeidet med andre profesjoner og institusjoner har blitt enklere ved at man har blitt kjent på tvers av arbeidssted. 

*FESSH (Federation of societies surgery of the hand), EFSHT (European federation of societies for hand therapy)